Statut fundacji

 

 

Fundacja

wsparcia dla
uzdolnionych osób z dysfunkcjami –

 „UWOLNIĆ TALENT”

 

 

STATUT FUNDACJI

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.     Fundacja pod nazwą : Fundacja wsparcia dla uzdolnionych osób z dysfunkcjami – „UWOLNIĆ
TALENT”-
zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Łukasza Płonkę

zwanego dalej fundatorem,
aktem  notarialnym sporządzonym przez
notariusza Edytę Michalewicza w kancelarii notarialnej w Zakopanem, ul
Sienkiewicza 1 c, w dniu 13 czerwca 2017 r. – działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.
Fundacja jest
apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

3.
Fundacja działa
na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego statutu.

4.
Fundacja
utworzona została na czas nieokreślony.

 

§ 2

1.
Fundacja ma osobowość prawną.

2.
Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele
określone w statucie jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§ 3

Siedzibą fundacji
jest Murzasichle.

 

§ 4

1.     Terenem działalności Fundacji jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą
posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3.     Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i
siedziby Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4.     Fundacja może używać nazwy skróconej: „FUNDACJA UWOLNIĆ TALENT”.

 

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale
honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

  

Cele i zadania.

 

§ 6

Celem Fundacji jest
działalność na rzecz osób z dysfunkcjami o uzdolnieniach artystycznych poprzez:

1.
Działalność na rzecz rozwoju uzdolnień artystycznych i
działalności twórczo-artystycznej   osób z
dysfunkcjami oraz ich dobrostanu poprzez
wszelkie wsparcie.

2.
Szeroko pojętą pomoc w dostępie do właściwej diagnozy,
odpowiedniej protetyki, edukacji, w dokształcaniu się osobom z różnymi
dysfunkcjami i ich opiekunom.

3.     Popularyzacja wiedzy w zakresie praw i obowiązków w
obszarze osób z dysfunkcjami, upośledzeniami i niepełnosprawnych i ich opiekunów.

4.     Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne
współdziałanie w rozwoju osób z dysfunkcjami w społeczeństwie, ich akceptacji (tolerancji) oraz współpracy i
integracji z nimi.

5.
Promowanie działalności społecznej, woluntarystycznej oraz
upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym i międzynarodowym;

6.     Wspieranie bądź organizowanie działalności społecznej
oraz edukacyjnej – zwłaszcza w zakresie artystycznym osób z dysfunkcjami i
wspierania ich wszelkiej aktywności.

7.     Wspieranie bądź organizowanie działalności
twórczo-artystycznej, w tym: muzycznej, plastycznej, plastyczno-projektowej,
fotograficznej, multimedialnej, literackiej, teatralnej i pokrewnych.

8.     Wspieranie organizacji, których celami statutowymi
jest: działalność naukowa, naukowo-badawcza, naukowo-techniczna, edukacyjna,
kulturalna, w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
rehabilitacji i aktywizacji zawodowej.

9.     Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych,
politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i
społeczności w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

 

§ 7

Fundacja realizuje
swoje cele poprzez:

1.
Zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla osób z
dysfunkcjami

2.
Poradnictwo w szerokim zakresie dla osób z dysfunkcjami,
głównie o uzdolnieniach artystycznych

3.     Organizowanie bądź współorganizowanie koncertów, recitali, festiwali,
wystaw, wernisaży, plenerów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, spotkań,
konferencji, warsztatów, obozów itp.

4.
Organizację wolontariatu.

5.     Działalność wydawniczą obejmującą publikację książek, periodyków oraz wszelkich publikacji elektronicznych
itp.

6.     Działalność naukowo-badawczą i promocyjną związaną z działalnością Fundacji

7.     Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi oraz z instytucjami i organizacjami zagranicznymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

8.
Członkostwo w organizacjach o celach
statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

9.
Ustanawianie
w zakresie pkt. 1-7:

a) finansowania lub refundacji,

b) stypendiów,

c) grantów,

d) dotacji,

e) pomocy rzeczowej,

f) pomocy prawnej pro bono lub refundowanej

g) pomocy organizacyjnej

10.  Działania na rzecz rozwoju świadomości społecznej

11.
Działania na
rzecz likwidacji barier  w  funkcjonowaniu osób z dysfunkcjami

12.  Stworzenie platformy współpracy pomiędzy  różnymi środowiskami osób dotkniętych
dysfunkcjami w celu umożliwienia wzajemnej pomocy.

13.  Fundacja realizuje swe cele poprzez działalność
nieodpłatną i odpłatną. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza w
zakresie wskazanym w § 11.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać
działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w
kwocie 2 100 (dwa tysiące sto) złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe i
inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym
majątkiem.

 

§ 10

1.
Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a.   krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b.   dotacji i subwencji osób prawnych,

c.   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, koncertów,
recitali, wystaw,

d.   dochodów z majątku fundacji,

e.   odsetek bankowych,

f.    odpłatnej działalności statutowej,

g.   dochodów z działalności gospodarczej m.in.
wydawniczej, fonograficznej,

h.   dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

i.    praw autorskich i tantiem.

2.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową
oraz
pokrycie uzasadnionych i niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

Działalność gospodarcza.

 

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
  na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą
  wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również
  prowadzona poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego w formie
  udziałów lub akcji.
 4. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza na
  cele statutowe oraz na swoje utrzymanie i rozwój.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą,
  w zakresie:

 

a). Wydawniczym i twórczym
książek i filmów:


PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,


PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

– PKD
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i telewizyjnych
programów


PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi


PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

b). Organizacji wernisaży, występów, wystaw,
recitali i pokazów oraz targów:


PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.


PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych


PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza


PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

c). Wsparcia finansowego wszelkiej pomocy
edukacyjnej swych podopiecznych w różnych formach:


PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

– PKD  85.59.B
– pozostałe pozaszkolne  formy edukacji ,
gdzie indziej       niesklasyfikowane

d).
Sprzedaży detalicznej określonej w PKD:


PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach

-PKD
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet

-PKD
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami

§ 12

1.     Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn,
spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.     W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia
oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.     W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej
Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4.     Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję
księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.     Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje
zobowiązania.

 

 

Władze Fundacji.

 

§ 13

1.     Władzami fundacji są:

a)     Rada Fundacji,

b)     Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji.

 

§ 14

 

1.     Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i
opiniującym Fundacji

2.     Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.

3.     W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

4.     Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.

5.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie
członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w
wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Nie można w tym trybie pozbawić członkowstwa w radzie fundatora.

6.     Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku
pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7.     Członkowie Rady Fundacji:

a)       nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)      nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,

c)       mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

8.     W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego
zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku
pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega
zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9.     Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

 

§ 15

 

1.     Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.     Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Przewodniczący  Rady jest zobowiązany do zwołania  rady na wniosek  w/w podmiotów w  terminie do
14 dni  od dnia  otrzymania wniosku.

3.     Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał –
zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.

4.     Kadencja członków Rady trwa 5 (pięć) lat.

 

§ 16

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.     Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2.     Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i
ustalanie ich wynagrodzenia.

3.     Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych
sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4.     Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5.     Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6.     Nadzór nad działalnością Fundacji.

7.     Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o
połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

8.     Występowanie do Fundatorów i Zarządu z wnioskami
dotyczącymi działalności  Fundacji.

 

§ 17

 

Rada Fundacji w ramach wykonania swych zadań jest
uprawniona do:

1.     żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2.     nadzoru nad majątkiem oraz kontroli finansowej
Fundacji.

 

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 18

1.     Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 2
osób.

2.     Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator

3.     Fundator może być członkiem Zarządu. Na ten czas
zawieszeniu ulega jego członkowstwo w Radzie Fundacji.

4.
W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu
Fundacji pełni on funkcję Prezesa Zarządu.

5.
W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić
funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje on decyzję o wyborze prezesa
Fundacji

6.     Czas kadencji Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

7.     Zasady zatrudniania i wynagradzania Zarządu określa
Fundator.

8.     Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż
jedną kadencję. .

9.     Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni
członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

10.  Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

11.  Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania,
rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

12.  Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

 

 

§ 19

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje
ją na zewnątrz.

2.     Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)     uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz
planów finansowych,

b)     uchwalanie regulaminów,

c)     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków
na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie
przekazanych do kompetencji innych organów,

f)      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i
dotacji,

g)     występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie
zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3.     Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie
uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu.

4.     O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy
członkowie Zarządu.

5.     Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania
wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6.     Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 

§20

 

1.
Zabrania się w
ramach działalności Fundacji:

a)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)  przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)   wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

2.
Wolontariusze
mogą otrzymać zwrot kosztów komunikacyjnych i noclegów związanych z ich
działaniami na wniosek, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem. Działalność
wolontaiacka nie jest osobno wynagradzana.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 21

1.
Do
reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych do wysokości
50 tysięcy złotych upoważniony jest Prezes Zarządu. Jeżeli zobowiązanie
przekracza 50 tysięcy złotych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu.

2.
Członkowie
Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w
zakresie swoich kompetencji

3.       Zasady zatrudniania i wynagradzania pierwszego  Zarządu określa Fundator,  a następnie Rada Fundacji.

 

Zmiana Statutu

 

§ 22

1.
Zmiany statutu dokonuje Fundator w drodze
uchwały.

2.
Zmiany statut może dokonać Rada Fundacji za
pisemną zgodą Fundatora, wyrażoną w każdym czasie.

3.
Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w
tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych
oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 23

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla
efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w
jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 24

W sprawach połączenia z
inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może
zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

 

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 25

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów,
dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 26

W sprawach likwidacji
Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może
zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

 

§ 27

Środki
finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 28

Statut Fundacji może ulec
zmianie. Zmiany Statutu dokonuje
Fundator.

 

 

Murzasichle  01 czerwiec 2017