O fundacji

Fundacja wsparcia dla
uzdolnionych osób z dysfunkcjami –

 „UWOLNIĆ TALENT”

Fundacja „Uwolnić Talent” została założona w 2017 roku przez Łukasz Płonkę. Powodem założenia tej fundacji jest konieczność wsparcia rzeczowego, materialnego, finansowego i edukacyjnego dla uzdolnionych osób z dysfunkcjami.

Wieloletnie zmagania z niedoskonałym systemem edukacyjnym dla osób niepełnosprawnych zarówno intelektualnie jak i z uszkodzeniami słuchu pokazały konieczność szerokiej współpracy rodzin dotkniętych tymi problemami i ich wsparcia merytorycznego i materialnego. Rodziny, czy też osoby z niepełnosprawnościami, potrzebują wsparcia w zakresie wiedzy o prawach im przysługujących i możliwościach pełnego korzystania z edukacji, możliwości prawidłowej i odpowiednio wczesnej diagnozy. Równie ważna jest pomoc prawna – pro bono. Poziom elementarnej wiedzy o systemie edukacyjnym, pomocy państwa osobom niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności) i ich rodzinom jest tragicznie niski, zarówno po stronie administracji terenowej jak i wśród samych potrzebujących.

W polskim systemie szkolnictwa  nie ma możliwości kształcenia muzycznego osób z wadami słuchu. Zatem szczególną rolę Fundacja “Uwolnić Talent” widzi w pomocy dostępu do właściwego kształcenia ogólnego jak również muzycznego swych podopiecznych jako edukacji uzupełniającej i umożliwiającej realizowanie się w społeczeństwie. Również w szeroko pojętym dostępie do muzyki, instrumentów, organizowaniu występów, udziału w imprezach muzycznych, wydawnictw. W promowaniu takich osób w określonych środowiskach i nagłaśniania ich sukcesów i problemów.

Fundacja „Uwolnić Talent” swe działania chce realizować poprzez dystrybucję otrzymywanych lub wypracowanych środków poprzez przyznawanie: grantów, stypendiów, refundacji czy zwrotu kosztów kształcenia, badań, pomocy prawnej – osobom kwalifikującym się do takiego wsparcia.

Fundacja „Uwolnić Talent” chce objąć swoimi działaniami również takie kierunki jak fotografia, filmowanie czy malarstwo przykładowo poprzez organizowanie plenerów.